نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

بررسي ژن‌هاي بتالاکتاماز ((blaTEM , blaCTX مقاوم به دارو و گلوتارالدئيد در ايزوله‌هاي Acinetobacter baumannii

نویسنده: مجتبي ساد انشجوي دکتراي باکتري شناسي پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، شعبه بين الملل   حسين گودرزي  گروه ميکروبيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  گيتا اسلامي  گروه ميکروبيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
فاطمه فلاح  گروه ميکروبيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
نشریه: پژوهش در پزشکي دوره:37،شماره:صفحه:232-238
تاریخ انتشار: 1392/11/1
زبان مقاله: fa

نرم افزار پرسشنامه آنلاین کافه پردازش
oq-inner-bnner-1دارای نسخه رایگان، کاربری ساده، بدون محدودیت، ساخت تم سفارسی، هوشمند سازی پرسشنامه، ساخت گزارش دلخواه  و …

چکیده(فارسی):

چکيده سابقه و هدف: با توجه به مصرف زياد و بي رويه مواد ضد ميکروبي و عوارض شناخته شده آن و کسب مقاومت‌هاي جديد به واسطه آنزيم هاي بتالاکتاماز و نيز محدود بودن اطلاعات در خصوص مکانيزم ژني مقاومت به اين مواد در کشور ، اين تحقيق به منظورتعيين ميزان مقاومت و يا حساسيت ايزوله‌هاي اسينتوباکتر بوماني (MDR) نسبت به گلوتارآلدئيد درسال 1392در بخش‌هاي ويژه بيمارستان‌هاي منتخب تهران انجام گرفت. روش بررسي: تحقيق به روش تجربي در يک دوره 10 ماهه انجام گرفت. تمامي نمونه‌ها از سطوح و تجهيزات پزشکي بخش‌هاي ويژه بيمارستان‌هاي فياض بخش، طالقاني، امام خميني، وليعصر، لبافي نژاد ‌ جمع آوري و ايزوله‌هاي اسينتوباکتربوماني بر اساس‌هاي تست هاي متعدد بيوشيميايي تعيين هويت شدند. سويه‌هاي مقاوم نسبت به آنتي بيوتيک‌ها با رعايت دستورالعمل CLSI(2012) شناسايي شدند. مقاومت سويه‌هاي MDR، نسبت به گلوتارآلدئيد 2% بررسي شد. براي تمامي سويه‌هاي MDR با استفاده از پرايمر هاي اختصاصي PCR گذاشته شد. يافته‌ها: از 588 نمونه جمع آوري شده، 131 (3/22) گونه اسينتوباکتربوماني MDR با ترتيب فراواني ژن‌هاي blaCTX (4/19%) و blaTEM (2/3%) مشاهده گرديد. MIC50% و %MIC90 آنتي بيوتيک‌هاي ايمي پنم و مروپنم برابر و به ترتيب µg/mL 32 و µg/mL 64 بود (09/0pکلیدواژه: واژگان کليدي: اسينتو باکتربوماني, ژن‌هاي بتالاکتاماز, دزانفکتانت‌ها, مقاومت دارويي.

:Abstract

Abstract Background: Excessive consumption of antimicrobial materials in hospitals and the community is as the main encoder, led to the emergence, development and acquisition of new bacterial resistance to antimicrobials. According to the lack of enough information about the mechanisms of the resistant genes to disinfectants and receiving no report from the country and considering the resistance or sensitivity of the isolates of the Acinetobacter baumannii MDR in facing disinfectants, this study was taken place in the selected intensive care units if the hospitals of Tehran. Materials and methods: This experimental study which was conducted over a period of 10 months, Acinetobacter baumannii species were separated by culture and biochemical tests. The resistance and sensitivity of the isolates to antibiotics is considered according to CLSI (2012) guidelines. By multiplex PCR method blaCTX and blaTEM were detected and finally, MDR strains were treated with 2% glutaraldehyde. Results: Of 588 samples, 131 isolates (22.28%) of Acinetobacter baumannii were isolated. The amount of the resistance to various antibiotics was in the range of the 69.4% to 100%. The frequencies of the blaTEM and blaCTX were 3.2% and 19.4%, respectively, and there was no resistance to glutaraldehyde. Conclusion: It seems that beside variety and prevalence of blaTEM and blaCTX, enormous mechanisms like porin and leaking systems (efflux Pumps) are responsible in the making of the resistance of Acinetobacter baumannii to disinfectants. Also these results facilitated the study of phenotypic and genotypic resistance patterns of these antimicrobials and disinfectants in different parts of the world. Keywords: Acinetobacter baumannii, Lactamase genes, Disinfectants, Antimicrobial resistance.
 
Keywords: Keywords: Acinetobacter baumannii, Lactamase genes, Disinfectants, Antimicrobial resistance.

دانلود مقاله

نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

نظر بدهید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*

رفتن به بالا