نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

رابطه ی خودبخششی و عواطف مثبت و منفی با تعل لورزی تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه

نویسنده:                                          
نشریه: روانشناسی مدرسه دوره:شماره:صفحه: 21-6
ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی
تاریخ انتشار(میلادی): 2014/02/20
زبان مقاله: fa

نرم افزار پرسشنامه آنلاین کافه پردازش
oq-inner-bnner-1دارای نسخه رایگان، کاربری ساده، بدون محدودیت، ساخت تم سفارسی، هوشمند سازی پرسشنامه، ساخت گزارش دلخواه  و …

چکیده:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه ی خود بخششی و عواطف مثبت و منفی با تعلل ورزی تحصیلی انجامشد. برای این منظور 354 دانش آموز به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان کلیه یدانش آموزان سال سوم متوسطه شهر اردبیل ( 4029 نفر) انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات ازمقیاس ارزیابی عاطفه ی مثبت و منفی ،(TPS) پرسش نامه های مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلیاستفاده شد. داده های به دست آمده با روش (HFS) و مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش (PANAS)تحلیل رگرسیون چند متغیر هی گام به گام و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی ازآن بود که بین خود بخششی و عواطف مثبت و منفی با تعلل ورزی تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد.علاوه بر این، نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای پیش بین خود بخششی و عواطف مثبت و منفیقادرند تغییرات تعل لورزی را پیش بینی کنند. تحلیل مسیر نیز نشان داد که عاطفه ی منفی میان خود بخششیو تعلل ورزی به عنوان متغیر میانجی عمل می کند.

کلید واژه: تعلل ورزی تحصیلی   عاطفه ی مثبت   عاطفه ی منفی   خود بخششی                 

دکمه-دانلود

نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

نظر بدهید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*

رفتن به بالا