نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

مقايسه شياف واژينال پروژسترون و قرص ايزوکسوپرين خوراکي در افزايش زمان نهفته پس از کنترل زايمان زودرس

نویسنده: زهره سالاري   سکينه ميرزايي    علي راوري 
طيبه ميرزايي 
نشریه: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان دوره:11،شماره:صفحه:301-312
تاریخ انتشار: 1391/5/1
زبان مقاله: fa

نرم افزار پرسشنامه آنلاین کافه پردازش
oq-inner-bnner-1دارای نسخه رایگان، کاربری ساده، بدون محدودیت، ساخت تم سفارسی، هوشمند سازی پرسشنامه، ساخت گزارش دلخواه  و …

چکیده(فارسی):

  زمينه و هدف: زايمان زودرس 8% تا 10% حاملگي‌ها را شامل مي‌شود. داروهاي مختلفي جهت مهار زايمان زودرس و درمان بعد از آن به کار گرفته شده‌اند. هدف از مطالعه حاضر، مقايسه اثر شياف واژينال پروژسترون و قرص ايزوکسوپرين خوراکي در افزايش فاز نهفته پس از کنترل زايمان زودرس است.

  مواد و روش‌ها: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني بر روي 100 زن باردار با علايم زايمان زودرس مراجعه‌کننده به بيمارستان افضلي‌پور کرمان، از تاريخ آذر ماه 1388 تا بهمن ماه 1389 انجام شد. زنان پس از کنترل انقباضات رحمي، به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. به يک گروه شياف واژينال پروژسترون 400 ميلي‌گرم روزانه و به گروه ديگر قرص ايزوکسوپرين خوراکي 10 ميلي‌گرم سه بار در روز تجويز شد. دو گروه تا زمان زايمان پي‌گيري و از نظر اثر‌بخشي و عوارض دارويي مقايسه شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌هاي آماري مجذور کاي و t مستقل تحليل گرديدند.

  يافته‌ها: دو گروه از لحاظ متوسط فاز نهفته تا زايمان، متوسط سن حاملگي زمان زايمان، عود زايمان زودرس، وزن زمان تولد نوزاد، بستري نوزادان در بخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان و زردي نوزادي يکسان بودند. در گروه پروژسترون هيچ عارضه دارويي مشاهده نشد اما در گروه ايزوکسوپرين 6/11% دچار عوارض دارويي شدند، که اين اختلاف در دو گروه از لحاظ آماري معني‌دار نبود.

  نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه، به نظر مي‌رسد به علت عوارض مادري کمتر پروژسترون واژينال، اين دارو بتواند گزينه مناسب‌تري در درمان نگهدارنده پس از توقف زايمان زودرس باشد.

  واژه‌هاي کليدي: زايمان زودرس، شياف واژينال پروژسترون، قرص ايزوکسوپرين، زمان نهفته

 

 

کلیدواژه: زايمان زودرس، شياف واژينال پروژسترون، قرص ايزوکسوپرين، زمان نهفته

:Abstract

  Background and Objectives: Preterm labor affects 8 – 10% of pregnancies. Many drugs have been used to manage preterm labor. This study was done to compare the effect of ‘Progesterone vaginal suppository’ with ‘Isoxuperine oral tablet’ used to prolong latent period after controlling preterm labor.

  Materials and Methods: In this clinical trial study, 100 pregnant women with preterm labor pain admited to Afzalipoor Hospital-kerman were assessed. After their contractions was controlled, patients were divided in two groups, randomly. First group was prescribed progesterone supp. 400 mg daily and the other isoxuperine tab 10 mg TDS. They were followed to compare the effectiveness and side effects of the drug. Statistical analyses were done by independent t-test and chi-square.

  Results: The two groups were equal in average time between latent phase and labor, gestational age at the time of labor, preterm labor recurrence, birth weight, admission in NICU and neonatal jaundice. In the group which used progesterone, no side effects were observed, in isoxuperine group 11.6% suffered side effects. But a significant difference was not found in the side effects (p= 0.058).

  Conclusion: Based on our results and because of lower maternal side effects of vaginal progesterone, it seems that vaginal progesterone could be a better choice for maintenance therapy after preterm labor arrest.

  Key words: Preterm labor, Progesterone vaginal suppository, Isoxuperine tablet, Latent phase

 

  Funding: This research was funded by Kerman University of Medical Sciences.

  Conflict of interest: None declared.

  Etical approval: The Ethics committee of Kerman University of Medical Sciences approved the study by number: K/88/169.

  

  How to cite this article : Salari Z. Mirzaei S, Ravari A, Mirzaei T. The Comparison between Vaginal Progestrone and Isoxuprine Tab on Duration of Latent Phase after Controled Preterm Labor . J Rafsanjan Univ Med Scie 2012 11(4): 301-12. [Farsi]

 
Keywords: Preterm labor, Progesterone vaginal suppository, Isoxuperine tablet, Latent phase

دانلود مقاله

نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

نظر بدهید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*

رفتن به بالا