نتایج جستجو برای: علیرضا کازرونی

نقش بهره‎وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (1376تا1382)

نویسنده: علیرضا کازرونی  دانشیار دانشگاه تبریز     سکینه سجودی   کارشناس ارشد علوم اقتصادی                                نشریه: مجله تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 6، صفحه: – ناشر: دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران تاریخ انتشار(میلادی): 2007/02/20 زبان مقاله: fa چکیده: هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش بهره‎وری در ... متن کامل »

بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران

نویسنده: علیرضا کازرونی  دانشیار دانشگاه تبریز     سکینه سجودی                                   نشریه: مجله تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 1، صفحه: – ناشر: دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران تاریخ انتشار(میلادی): 2010/05/22 زبان مقاله: fa چکیده: یکی از چالش‎های پیش روی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمد‎های ... متن کامل »

مقایسة درجة همگرایی سطح قیمت کالاها با خدمات بین استان‎های ایران

نویسنده: علیرضا کازرونی  استاد دانشکدة اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     حسین اصغرپور   دانشیار دانشکدة اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز     خدیجه رضائی   دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز                        نشریه: مجله تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: ... متن کامل »

بررسی درجة انتقال نرخ ارز بر سطح قیمت‌های‌ مصرف‌کننده تحت شرایط انحراف نرخ واقعی ارز: مطالعة موردی ایران

نویسنده: علیرضا کازرونی  استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     فاطمه سلیمانی الوانق   کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز                                نشریه: مجله تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 1، صفحه: 192-169 ناشر: دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران تاریخ انتشار(میلادی): 2015/07/05 زبان مقاله: fa چکیده: هدف اصلی این مطالعه، ... متن کامل »

رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی : مطالعه‌ی موردی ایران

نویسنده: علیرضا کازرونی  دانشیار دانشگاه تبریز     علی رضا زاده   کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز     مجید فشاری   دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز                        نشریه: پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10.1، شماره: 37، صفحه: 120-101 ناشر: دانشگاه مازندران تاریخ انتشار(میلادی): 2010/09/22 زبان مقاله: fa چکیده:      ... متن کامل »

اثر درجه باز بودن تجارت بر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی کشورهای منتخب منطقه MENA )

نویسنده: علیرضا کازرونی  دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     مجید فشاری   دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز     سیاب ممی‌پور   دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز                        نشریه: سیاست گذاری اقتصادی دوره: 1، شماره: 2، صفحه: 216-185 ناشر: دانشگاه یزد تاریخ انتشار(میلادی): 2009/11/22 زبان مقاله: fa چکیده: ... متن کامل »

بررسی تأثیر مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (84-1350)

نویسنده: علیرضا کازرونی  تبریزریالدانشکده اقتصاد                                        نشریه: فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) دوره: 8، شماره: 1، صفحه: 20-1 ناشر: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار(میلادی): 2008/03/21 زبان مقاله: fa چکیده: این مقاله، تأثیر مخارج دولت ... متن کامل »

تأثیر محیط تورمی بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران

نویسنده: حسین اصغرپور  دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز     علیرضا کازرونی   استاد اقتصاد دانشگاه تبریز     نینا میرانی   دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز                        نشریه: فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 2، صفحه: 178-155 ناشر: دانشگاه تبریز تاریخ انتشار(میلادی): 2015/08/23 زبان مقاله: fa چکیده: ... متن کامل »

بررسی کارایی تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه بر تجارت خارجی محصولات غیرنفتی در ایران

نویسنده: علیرضا کازرونی  استادگروه اقتصاد دانشگاه تبریز،     عادل قربانی   دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز،     رضا ثقفی کلوانق   دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز                        نشریه: فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 1، صفحه: 98-83 ناشر: دانشگاه تبریز تاریخ انتشار(میلادی): 2015/06/21 ... متن کامل »

ارزیابی احتمال بقا و ریسک نظام‌های ارزی در اقتصادهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف‌گذاری تورمی(رهیافت مدل‌های دوره‌ای)

نویسنده: علیرضا کازرونی  استاد دانشگاه تبریز     حسین اصغرپور   دانشیار دانشگاه تبریز     مجید فشاری   دانشجوی علوم اقتصادی دانشگاه تبریز                        نشریه: فصلنامه علمی – پژوهشی مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 22، صفحه: 20-1 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه تاریخ انتشار(میلادی): 2013/06/22 زبان مقاله: fa چکیده: ... متن کامل »

نمایش مطالب بیشتر
رفتن به بالا