نتایج جستجو برای: مطالعات روان شناسی بالینی

مروری بر موقعیت سبب شناختی بیماریهای روانی در طب امروز

نویسنده: عبدالوهاب وهاب زاده           نشریه: مجله علوم پزشکی رازی دوره:6،شماره:2، صفحه:153-160 تاریخ انتشار: 1378/6/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی):   مقاله حاضر موقعیت سبب شناختی (etiologic) بیمارهای خطیر روانی را در طب امروز مرور می کند در تحقیقات تجربی و بالینی مولف و سایر پژوهشگران در ... متن کامل »

بررسی تطابق نیاز آموزشی ومحتوای آموزشی دوره های بیماریهای شایع روانپزشکی و بیماریهای شایع اطفال از دید مشمولین آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 80

نویسنده: حامد ریحانی کرمانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, کرمان   عصمت نوحی    نوذر نخعی    نشریه: مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره:2،شماره:، صفحه:34-34 تاریخ انتشار: 1381/3/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی): مؤسسه. دانشگاه علوم پزشکی کرمان مقدمه. تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه ... متن کامل »

ترجمه و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی “سیاهة اعتیاد به تمرین-فرم کوتاه”

نویسنده:                                           نشریه: مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 6، صفحه: 49-62 ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تاریخ انتشار(میلادی): 2013/12/22 زبان مقاله: fa چکیده: این پژوهش با هدف رواسازی نسخة فارسی “سیاهة اعتیاد به تمرین- فرم کوتاه” ... متن کامل »

بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخة فارسی مقیاس چند‌بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین در سالمندان

نویسنده: داریوش خواجوی  دانشگاه اراک     منصوره سهرابی دهاقانی   دانشگاه اراک                                نشریه: مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 10، صفحه: 88-75 ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تاریخ انتشار(میلادی): 2015/02/20 زبان مقاله: fa چکیده: هدف این پژوهش، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی ... متن کامل »

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخة فارسی پرسش نامۀ سلامت روان (38 سؤالی) در ورزشکاران نخبه

نویسنده: سیده افروز موسوی  دانشجوی دکتری روان‌شناسی ورزش، دانشگاه بین‌المللی امام رضا‌(ع)     سید محمد‌کاظم واعظ موسوی   استاد دانشگاه جامع امام حسین‌(ع)     حمید یعقوبی   استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد                        نشریه: مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 11، صفحه: 40-27 ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و ... متن کامل »

همه گیر شناسی نشانگان خستگی مزمن در پرستاران شهر بوشهر

نویسنده: مسعود صیادی  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی واحد بوشهر     اله کرم پولادی ریشهری   گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد بوشهر     سید موسی گلستانه   گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر                        نشریه: فصلنامه روانشناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 3، صفحه: 29-19 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... متن کامل »

بررسی برخی از همبسته‌های جمعیت شناختی الگوهای شخصیت مرزی در نمونه‌های غیربالینی

نویسنده: علی محمدزاده                                          نشریه: مطالعات روانشناختی دوره: 6، شماره: 4، صفحه: 161-147 ناشر: دانشگاه الزهراء(س) تاریخ انتشار(میلادی): 1970/01/01 زبان مقاله: fa چکیده: شناسایی تفاوت‌های جمعیت شناختی در شیوع شخصیت مرزی در جمعیت عمومی در تشخیص عواملی کمک کننده می‌باشد ... متن کامل »

رابطة تاب‌آوری با ابعاد پنجگانة شخصیت و اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و جسمانی‌سازی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا (س)

نویسنده: اعظم فرح بیجاری  دانشگاه الزهرا(س)     مهرانگیز پیوسته گر   دانشگاه الزهرا(س)     مهدیه سادات صدر   دانشگاه الزهرا(س)                        نشریه: مطالعات روانشناختی دوره: 11، شماره: شماره 3، صفحه: 78-53 ناشر: دانشگاه الزهراء(س) تاریخ انتشار(میلادی): 2015/10/23 زبان مقاله: fa چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة تاب‌آوری با ... متن کامل »

ساختار عاملی نسخه‌ی ایرانی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ- فرم 232 سؤالی در یک نمونه‌ی غیربالینی

نویسنده: لادن فتی  استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران     فرشته موتابی   دکترای روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی     کیت دابسون   دکترای رواشناسی بالینی، استاد دانشگاه کالگری، کانادا     رضا مولودی   کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال     کاوه    کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ... متن کامل »

بررسی مبانی روان‏سنجی نسخه فارسی سیاهه نارساخوانی بزرگسالان و سیاهه خواندن بزرگسالان

نویسنده: حمیدرضا پوراعتماد  استاد عصب روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی و گروه روان‌شناسی شناختی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده‌ مسئول)     محمد رستمی   دانشجوی دکتری روان‌شناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز؛ مرکز مطالعات عصب تحولی تهران- آکسفورد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.     مهسا بابامحمدی   کارشناس روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، ... متن کامل »

نمایش مطالب بیشتر
رفتن به بالا